VEDTÆGTER

VEDTÆGTER for FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE

Generelt:

1. Klubbens navn er Fotoakrobaterne

2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotogra-fi. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, ekskursioner, konkur-rencer og lign. samt ved deltagelse i nationale og internationale konkurren-ce- og udstillingsarrangementer, at udvikle medlemmernes fotografiske fær-digheder såvel teknisk som kunstnerisk. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klub-ben.

3. Klubben har hjemsted i Vallensbæk Kommune. Klubben har adresse hos den til enhver tid værende formand.

4. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse:

5. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalfor-samlingen. Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

6. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrel-sen i øvrigt konstituerer sig selv. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, mens kassereren og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

7. Hvis formand eller kasserer nedlægger deres hverv inden udløbet af valgpe-rioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer indtil der af-holdes ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision:

9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

11. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion af klubben.

12. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000 kr., skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

13. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

14. Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører klub-bens bøger, derunder kassebog og medlemsfortegnelse. Klubbens midler ind-sættes i bank. Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

15. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen. Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af klubbens besty-relse eller suppleant til denne.

16. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der re-videres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regn-skabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette re-videres af klubbens revisor.

17. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til god-kendelse. Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

18. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderli-gere bestyrelsesmedlem (ikke suppleant) i forening. For de aftaler, som klub-ben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Generalforsamlingen:

19. Generalforsamlingen er FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s højeste myn-dighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forud-gående skriftligt samtykke fra den pågældende.

20. Ordinær generalforsamling afholdes senest inden udgangen af februar må-ned og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

21. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra besty-relsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

22. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne for-slag samt forslag fra bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside se-nest sammen med regnskabet.

23. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst 10 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.

24. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

25. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.

26. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser:

27. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

28. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som udmeldt af klubben.

29. Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ik-ke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrel-sen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer af klubbens vedtægter.

Opløsning af klubben:

30. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsam-ling, når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

31. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til Vallensbæk kom-mune til brug for almennyttige formål.

Disse vedtægter er ændret på FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2018.