Ordinær generalforsamling 15. januar 2019 kl. 19:00

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside senest sammen med regnskabet.