VEDTÆGTER for FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE

Generelt:

1. Klubbens navn er Fotoakrobaterne

2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi.
Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, ekskursioner, konkurrencer og lign. Samt ved deltagelse i nationale og internationale konkurrence – og udstillingsarrangementer, at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder
såvel teknisk som kunstnerisk.

Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

3. Klubben har hjemsted i Vallensbæk Kommune. Klubben har adresse hos den til enhver tid værende formand.

4. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse:

5. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalfor-samlingen. Generalforsamlingen vælger tillige en bestyrelsessuppleant. Alle
valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

6. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige
år, mens kassereren og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

7. Hvis formand eller kasserer nedlægger deres hverv inden udløbet af valg peroden, konstituerer bestyrelsen en ny formand eller kasserer indtil der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

8. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision:

9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

10. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Alle medlemmer betaler samme kontingent.

11. Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller eksklusion af klubben.

12. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgift er, der overstiger 5.000 kr., skal
forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

13. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

14. Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører
Klubbens bøger, derunder kassebog og medlemsfortegnelse.

Klubbens midler indsættes i bank. Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i klubben i forening. Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 1.000,00.

15. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt
medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen.
Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne.

16. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regn-skabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

17. Det (de) reviderede regnskab(er) forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

18. For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne
hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

   
    

Generalforsamlingen:

19. Generalforsamlingen er FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s højeste
myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er
stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

20. Ordinær generalforsamling afholdes senest inden udgangen af februar måned og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

21. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

22. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmesidesenest sammen med regnskabet.

23. Ekstraordinær generelforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning.
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst 10 af
klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.

24. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel
ved meddelelse på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

25. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved
håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne.
Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette.

26. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte.

Diverse bestemmelser:

27. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

28. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen
efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes
det pågældende medlem som udmeldt af klubben.

29. Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som
et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet
som ved ændringer af klubbens vedtægter.

Opløsning af klubben:

30.Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

31. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til Vallensbæk kommune til brug for almennyttige formål.

Disse vedtægter er vedtaget på
FOTOKLUBBEN FOTOAKROBATERNE’s
stiftende generalforsamling, den 1 marts 2011.